tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
i laughed my ass off(laughing, laughed)
Bob:did you see that show last night?
Jill: ya it was so0o funny!
Jill: ilmao(i laughed my ass off)
viết bởi shorte 13 Tháng hai, 2004