tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
faget go to hell
That girl over there is an improgae.
viết bởi WOW 05 Tháng sáu, 2004