tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
isreli term used to emphasize sincerity
(i.e. in english: 'on my mothers grave',
in my eyes i'm telling the truth
viết bởi Eran Gilon 16 Tháng ba, 2005