tìm từ bất kỳ, như là fleek:

in favour of chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?