tìm từ bất kỳ, như là pussy:

in good condition chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?