tìm từ bất kỳ, như là smh:

in synch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?