tìm từ bất kỳ, như là thot:

in-room chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?