tìm từ bất kỳ, như là swag:

inca trail chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?