tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
He who is unefficient in any way.
You are an incapoop! You good for nothing dope!
viết bởi Assaf Mushinsky 26 Tháng mười, 2006