tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

incorrect plural of virus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?