tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
One who munches on the dingleberries of another male.
I want to ingalls my swing guy all night long.
viết bởi jbrok83 04 Tháng ba, 2010