tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
MTV... a place where bullshit is manufactured.
"Oh, man... did you see that new funk indie pop wave metal rock band? They're pretty punk..."
viết bởi marty longfellow workman 08 Tháng chín, 2003