tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

insert beached whale/whalrus noise here chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?