tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

insert more synonyms here chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?