tìm từ bất kỳ, như là yeet:

insert something that annoys you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?