tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when you can't sleep for shit
bob how did you sleep k

k fuck you i have insomia
viết bởi noobkilla2.o 08 Tháng tư, 2010