tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

international astronomers' union chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?