tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

internet explorer sucks dick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?