tìm từ bất kỳ, như là sex:

intransitive; 'to luck in' chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?