tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

invade one's space to much chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?