Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

iowa sasquatch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?