tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

irish colloquialism chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?