tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Abb. for "I R laughing out my nose"; used in chat rooms
That was really funny! irlomn
viết bởi John Matt 19 Tháng sáu, 2003