tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

is a person who sounds like chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?