tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

is a person who sounds like chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?