tìm từ bất kỳ, như là wcw:

is constant chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?