tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

it's all hood chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?