tìm từ bất kỳ, như là pussy:

it's not gay if you stagger chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?