Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

its making me write this go away chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?