tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acronym: I Want You So Bad
In text, "IWYSB, GDI" (I want you so bad, god damn it.)
viết bởi 4 D3GR33S 28 Tháng mười một, 2013