tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A superlative form of jabroni.
That jabronmeister kicked my mother in the mouth!
viết bởi Tomato_Jabroni 18 Tháng năm, 2011