tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Every word other than curse words, yes, no, hello, and good bye
Man 1: Jackdabederda?
Man 2: Jackdabederda!
Man 1: JACKDABEDERDA?!?!!!?!?
man 2: Jackdabederda.....
viết bởi BHSimmr07 30 Tháng một, 2005