tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
no real definition...only used to annoy people with
jackellackelpackel.jackellackelpackel.jackellackelpackeljackellackelpackel.jackellackelpackel. (big breath!)jackellackelpackel.jackellackelpackel.jackellackelpackel.
viết bởi emily 19 Tháng năm, 2003