tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you're skateboarding and you fall off your board and crush your nuts. Defined by Brandon Lamberty
"Dude, did you see that guy jacket hanger? "
viết bởi Bradstar777 02 Tháng mười hai, 2013