tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
mothafuckaz who hate rappers, and beat them up.
look at this jagie pointin at ya!
viết bởi D-Boy606 14 Tháng tám, 2006