tìm từ bất kỳ, như là queefing:
 
1.
The state of being AWESOME
dude that was totally jawsum!
viết bởi sancha 17 Tháng tư, 2005
1 11