tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who loves big jawns in his butthole.
Guy 1:Hey you know that kid Jawuan?
Guy 2:Yea i know him hes that guy who likes big jawns in his butthole
viết bởi Timmaaaa 11 Tháng năm, 2011
 
2.
uber 1337 h4x0r pwnz0riz3r
viết bởi Anonymous 21 Tháng tư, 2003
 
3.
a gay ass homo
hey im gay - jawuan
viết bởi wayne 21 Tháng tư, 2003