tìm từ bất kỳ, như là half chub:

jeff nape chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?