tìm từ bất kỳ, như là fleek:

jeremy bentham chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?