tìm từ bất kỳ, như là trill:

jerking of chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?