tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of masturbating and failing to ejaculate.
Jerking on last night gave me blue balls.
viết bởi Blue Ballas of MTU 10 Tháng tư, 2009