tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

jerry lee lewis chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?