tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
having perfectly sculpted abs that make any one jaw drob at the sight of the goodly gift
Shishoka: Matt what are yo...... (jaw falls to the floor)

Matt: oh hey babe just working on my JESUS ABS.

Shishoka: oglasoagla..............
viết bởi face cake 28 Tháng mười hai, 2011