tìm từ bất kỳ, như là thot:

jew army base chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?