tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Compressed phrase in southern U. S. that means do you want to.
Jew wanna go to a movie or jew wanna fuck?
viết bởi Richard Black 24 Tháng năm, 2005