tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when someone judges jew harshly
Priscilla: Oh my Gosh! You are weird!
Alana: STOP JEWDGING ME!
viết bởi ubie13 21 Tháng chín, 2013