tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A fat Chinese kid who thinks he's the shit and is bad at english.
Me: Jiarui, give me some gold please.
Jiarui: Heck no, I am shit!
viết bởi pussybasher69 09 Tháng mười một, 2013