tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The female version of the Jib tech warrior
We love our jib tech warrior princesses.
viết bởi Emma Dillon 19 Tháng năm, 2006

Words related to jib tech warrior princess

yurker gack head gak head jib tech jib-tech jib tech warrior poo mine speed freak tech