tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
boy word for slat, not sure, it just sounds right
Noura: what is the boy word for slut?
Mahdi: jigelo XD not sure why, just sounds right :P
viết bởi Moe ALs 07 Tháng mười hai, 2010