tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Spanish version of jigga what? Can also be used when saying jigga quien.
Homie 1: I think I'm in love.
Homie 2: JIGGA QUE!? JIGGA QUIEN!?
viết bởi Vibby 27 Tháng năm, 2005