tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Gigahertz but instead of giga, it's jigga :)
HOT DAMN!! Nigga that looks like it's over 4 jiggahertz ya hurd?
viết bởi -DonkeyKong- 29 Tháng năm, 2005